HH QUARTERLY

HH Ferries Group ger ut HH QUARTERLY varje kvartal och bidrar till den offentliga debatten med konkreta fakta rörande den trafikmässiga och ekonomiska utvecklingen av Öresundsregionen. Scandlines Helsingborg-Helsingör spelar en viktig roll i arbetet att främja detta.

Fortsatt framgång i godstrafiken och övergång till batteridrift

Under det tredje kvartalet av 2018 fortsatte tillväxten i godstrafiken på Scandlines Helsingborg-Helsingör och man tog även den största delen av den totala ökningen av godstrafik över Öresund. Medan antalet passagerare och bilar föll, till följd av en ovanligt varm sommar, var tillförlitligheten och kapacitetsutnyttjande fortsatt högt.

Läs mer

HH Ferries Group skapade stark tillväxt i godstrafiken under andra kvartalet 2018

Scandlines Helsingborg-Helsingör fortsatte den positiva utvecklingen och skapade under andra kvartalet
2018 en stark framgång i antalet transporterade lastbilar, vilket samtidigt innebar att överfarten ökade sin
marknadsandel av lastbilstrafiken på Öresund. I maj månad var antalet lastbilar, som valde Scandlines för
att kryssa sundet mellan Helsingborg och Helsingör, för första gången större än antal lastbilar som tar den
fasta förbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn.

Läs mer

HH Ferries Group ökade sin andel av personbilstrafik under första kvartalet 2018

Scandlines Helsingborg-Helsingör fortsätter sin positiva utveckling och ökade under första kvartalet 2018 ytterligare antal överförda personbilar, vilket betyder att överfarten ökat sin marknadsandel av personbilstrafik på Öresund. Färjan Hamlets utökade tidtabell sen 1 december 2017, medförde ökad kapacitet, och har redan under första kvartalet nästan utnyttjats fullt ut.

Läs mer

Fortsatt tillväxt i godstrafiken under det fjärde kvartalet 2017

Ökningen av godstrafiken på Scandlines Helsingborg-Helsingör fortsatte under det fjärde kvartalet 2017 och den ökande godstrafiken innebar ett ökat kapacitetsutnyttjande på färjorna, trots att personbilstrafiken minskade något. Kapaciteten har ökat fr.o.m. den 1 december genom att utöka färjan Hamlets tidtabell med fem timmar per dygn.

Läs mer

Fortsatt ökning av godstrafiken under tredje kvartalet

Godstrafiken på Scandlines Helsingborg-Helsingör fortsatte att öka under tredje kvartalet 2017. Trots att antalet personbilar minskade något ledde den ökade godstrafiken till ett högre kapacitetsutnyttjande på sträckans färjor. Ledningen har därför tagit beslutet att öka kapaciteten genom att utöka färjan Hamlets tidtabell med fem timmar per dygn.

Läs mer

God trafikutveckling under andra kvartalet trots uppskjuten övergång till batteridrift

Under andra kvartalet 2017 transporterade Scandlines Helsingborg-Helsingör fler personbilar och passagerare än under jämförelseperioden, och utvecklingen påverkades positivt av påsken som inföll i första kvartalet förra året. Samtidigt var antalet transporterade lastbilar oförändrat, liksom avgångarna och precisionen påverkades marginellt av att invigningen av uppdaterade Tycho Brahe, numera en 100 procent batteridriven färja, fick skjutas på framtiden.

Läs mer

Fortsatta framsteg i godstrafiken och övergången till batteridrift

Den positiva utvecklingen i antalet transporterade lastbilar fortsatte under första kvartalet 2017. Antalet transporterade personbilar och passagerare minskade, vilket huvudsakligen beror på att påsken 2017 inföll under andra kvartalet till skillnad från första kvartalet förra året. Säsongsfluktuationen under påsken är omfattande och försvårar uppskattningen av effekten av det ändrade trafikmönstret i regionen. Både Tycho Brahe och Aurora genomgick förberedelser för slutlig ombyggnad till batteridrift utan att servicen eller tidtabellen påverkades.

Läs mer

Framgång i godstrafiken och ISO-certifiering av miljöinsatsen

Den positiva utvecklingen av antalet transporterade lastbilar fortsatte under det sista kvartalet 2016, medan ändrade trafikmönster i regionen påverkade antalet transporterade personbilar och passagerare.

Läs mer

Fortsatt framgång i godstrafiken på Öresund under tredje kvartalet

Antalet lastbilar och bussar på våra färjor fortsatte att öka under tredje kvartalet. Antalet transporterade personbilar och passagerare påverkades av ID-kontrollerna och trots mycket trafik under juli minskade trafiken från den höga nivån under 2015. Under september kom den svenska regeringen med ett förslag om att kompensera transportföretagen för utgifter för ID-kontroller som sedan årsskiftet inneburit stora kostnader för HH Ferries Group.

Läs mer

Andra kvartalet präglades av ID-kontrollernas effekter och positiva miljöbeslut om framtida batteridrift på rutten

Färjetrafiken över Öresund påverkades tydligt av ID-kontrollerna under andra kvartalet 2016. De dämpade trafiken för både personbilar och passagerare. Framgången i antalet transporterade lastbilar och bussar kunde inte väga upp effekterna av de obligatoriska ID-kontrollerna. Under kvartalet omfattade de cirka 850 000 personer och kostar fortsatt HH Ferries betydande miljonbelopp att genomföra varje månad.

Läs mer

Påsktrafik mildrade effekten av ID-kontrollerna under första kvartalet

Färjetrafiken över Öresund under det första kvartalet 2016, och det totala antalet passagerare för Scandlines Helsingborg-Helsingör, steg markant, liksom antalet transporterade fordon var högre jämfört med samma period förra året. Framgångarna beror dock på att påsken inföll under det första kvartalet i år – 2015 inföll den under andra kvartalet. Införandet av ID-kontroller 2016 har […]

Läs mer

Framgång för färjorna i Öresund under 4:e kvartalet trots oro i regionen

Scandlines Helsingborg-Helsingör ökade aktivitetsnivån måttligt under fjärde kvartalet 2015. Antalet transporterade lastbilar och bussar ökade betydligt, medan det totala antalet passagerare samt personbilar och gående passagerare var i stort sett oförändrat.

Läs mer

HH QUARTERLY Q3 2015

Under det tredje kvartalet hade Scandlines Helsingör-Helsingborg 2,6 miljoner passagerare (2014: 2,5 miljoner) och såg en ökning i både antalet  fordon och passagerare samt användningen av AutoBizz Smart.

Läs mer